ghbkrhjt: (Default)
[personal profile] ghbkrhjt
Most tudtam meg, hogy a ritkán/régen postolókat törölni fogják eldzsíről és ez kicsit érzékenyen érintett (ja álomba sírtam magam múlt éjjel... na jó azért annyira nem xD), de sok kedvenc írom itt van, ráadásul csak akkor olvashatom a legtöbb történetüket, ha barátnak vannak jelölve. Ha törölnek engem, akkor...akkor... *nem tudja megfogalmazni mit érez a hír hallatán* akkor nagyon nagyon szomorú leszek. (a gonosz Lj-sek erre rohadtul szarnak xDD) szal most kétségbeesett postolásba kezdtem, hátha elkerülhető lesz a vesztem. (és még rímelt is *elvan* xDD) Ennyi...nem kérek kommenteket, tudom, hogy szánalmas vagyok xDD
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ghbkrhjt: (Default)
ghbkrhjt

April 2010

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 03:14 pm
Powered by Dreamwidth Studios